நாய் வண்டி!

இதப் பாருங்கப்பா!

இங்கிலாந்தில நாய்களுக்கான ஐஸ்-க்ரீம் வண்டி!

டெய்லி மெயில்

படத்தைப் பாகையிலே எனக்கே எச்சி ஊறுதே!

நன்றி: Daily Mail