கொள்ளை ஆசை

கையைக் கட்டி வாயைப் பொத்தி
ஆவி மீதூர வாரியணைத்து
இன்பத் தோணியில் ஏற்றியமர்த்தி
ஆனது ஆச்சு பொழைக்கிற வழியப் பாரென்று
வாழ்த்து முழக்கம் செய்தார்கள்.