மிக்ஸ்டேப் – 2

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி
மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை
நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி
மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை
கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி
மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை
அதைக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி
மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை

மிக்ஸ்டேப்

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி
மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை
நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி
மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை
கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி
பரத்தை மறைத்தன பார்முதல் பூதம்
அதைக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி
பரத்தில் மறைந்தன பார்முதல் பூதமே

சமகால விவாதங்கள்

(நண்பர் வரசித்தன் வருகையைச் சிறப்பித்து)

முன்னனுமானங்கள், சார்பு நிலைகள்,
அசட்டுப் பிடிவாதங்கள், தற்சார்புப் பிரகடனங்கள்-
தண்ணீர் படக்கூடாத சொகுசு மெத்தைகள்
காற்றில் உலர்த்தப்பட்டு நாற்றம் போனதும்
மடித்து வைக்கப்படுகின்றன, விரித்துப் படுக்க.